Όροι Χρήσης

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου & δικαιωμάτων πνευμ. ιδιοκτησίας

 

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της Αθηνάς Ζωγραφάκη και προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για ανάγνωση και όχι για εμπορική ή προσωπική χρήση. Aπαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρησή τους, ολικά, τμηματικά ή περιληπτικά, σε άλλο δίκτυο, καθώς και η μετάδοση τους με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο. Η χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις. Η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών διώκεται ποινικά.

 

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν. 2121/1993 και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της Αθηνάς Ζωγραφάκη.

 

Copyright © 2017-21 Αθηνά Ζωγραφάκη. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Terms Of Use

Declaration of privacy and intellectual property rights

 

The content of this site is the property of Athina Zografaki and is protected by copyright law. The use of documents from this site is read-only and not for commercial or personal use. It is prohibited to copy or register the documents contained in this site, either in total, or partially or in summary, to another network, as well as their transmission by any means. Their use for any other purpose may result in severe civil and criminal penalties. Violation of these rights will be prosecuted.

 

The intellectual property rights are acquired without formality and without the need of a clause prohibiting the attacks against them. It is noted, however, that according to Law Nο. 2121/1993 and the International Berne Convention (ratified by Law No. 100/1975) the republication and in general the reproduction of documents from this site is prohibited in any way, partially or in summary, in the original or in translation or other adaptation, without a written permission from Athina Zografaki.

 

Copyright © 2017-2021 Athina Zografaki. All rights reserved.